ouderschapsplan

OUDERSCHAPSPLAN

Ondergetekenden:

1.   ***, wonende te ***, geboren te *** op ***,

      hierna te noemen: ‘de vader’;

2.   ***, wonende te ***, geboren te *** op ***,

      hierna te noemen: ‘de moeder’,

in aanmerking nemende:

–    partijen oefenen gezamenlijk het gezag uit over de volgende **minderjarige/minderjarigen:

     1.   ***, geboren te *** op ***;

     2.   ***, geboren te *** op ***,

     (hierna te noemen: “het kind” / “de kinderen”);

–    in het kader van de voorgenomen echtscheiding tussen partijen, zullen zij in deze overeenkomst overgaan tot het opstellen van een ouderschapsplan en verklaren in dat kader te zijn overeengekomen als volgt:

Gezag, hoofdverblijf, dagelijkse zorg kinderen
Artikel 1 

1.   Partijen achten het in het belang van hun kinderen dat de ouders gezamenlijk het gezag over de kinderen***het kind blijven uitoefenen.

2.   ***De kinderen zullen ***Het kind zal hun/zijn/haar hoofdverblijf hebben bij de ***moeder***vader, hierna te noemen: de verzorgende ouder.

     *** Partijen zijn van oordeel dat tussen hen de goede verstandhouding bestaat die vereist is voor zogenaamd “co-ouderschap”. De kinderen zullen ***Het kind zal hun/zijn/haar hoofdverblijf afwisselend, de ene week bij de moeder en de andere week bij de vader doorbrengen, waarbij de week steeds begint op maandag en eindigt op zondagavond/maandagochtend.

3.   De ondergetekende sub *** zal de kinderen ***het kind op zijn/haar polis tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd houden en de andere ouder een kopie van het geldende polisblad ter beschikking stellen.

4.   Gedurende de tijd dat het kind bij de moeder verblijft is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg. Gedurende de tijd dat het kind bij de vader verblijft is hij verantwoordelijk.

     ***De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zorg wordt voorlopig geheel toevertrouwd aan de verzorgende ouder. De andere ouder zal zich respectvol opstellen en zich niet met de dagelijkse zorg bemoeien.***Tot de dagelijkse zorg wordt onder meer gerekend: de lichamelijke verzorging, haardracht, wijze van kleden, thuiskomtijden, bedtijden, al hetgeen regelmatig terugkeert en geacht mag worden tot de normale gang van zaken binnen een huishouding te behoren. De andere ouder zal de lijn die de verzorgende ouder heeft neergelegd in de tijd dat de kinderen ***het kind bij de andere ouder doorbrengen zo veel als mogelijk voortzetten en in ieder geval niet bewust doorkruisen of afbreken.

School kinderen***kind
Artikel 2

1.   Een keuze voor een (type) school maken de ouders tezamen met het kind, waarbij de ouders in gezamenlijk overleg met elkaar zullen beslissen.

2.   ***De ouders zullen ouderavonden en openbare bijeenkomsten zo veel als mogelijk gezamenlijk bezoeken. De verzorgende ouder zal de andere ouder tijdig op de hoogte stellen van de aangekondigde datum en het tijdstip.

     ***De ouders zullen een ouderavond afzonderlijk van elkaar bijwonen; de ouders zullen elkaar in de gelegenheid stellen afzonderlijk contact met de school te onderhouden, zulks in overleg met of op aanwijzing van de betreffende schoolleiding.

     Omtrent het bijwonen van openbare bijeenkomsten zullen de ouders steeds tijdig vooraf afspraken maken.

     ***Uitsluitend de verzorgende ouder zal de ouderavonden en andere openbare bijeenkomsten bijwonen; de andere ouder zal worden geïnformeerd door de verzorgende ouder***via school.

3.   De ouder die de rapporten of andere schoolinformatie ontvangt zal deze ter kennisname doorleiden naar de andere ouder. Belonend of bestraffend gedrag zullen de ouders met elkaar afstemmen, waarbij de stem van de dagelijkse verzorgende ouder beslissend zal zijn.

     ***Iedere ouder zal voor zichzelf met de school afstemmen hoe hij/zij op de hoogte wordt gehouden van de prestaties en vorderingen van het kind. De andere ouder zal daarbij geen blokkades opwerpen.

Medische aangelegenheden kinderen***kind
Artikel 3

1.   Ingeval zich een acuut medisch probleem voordoet zal de ouder wiens hoede het kind op dat moment is de noodzakelijke maatregelen treffen en de andere ouder terstond, dat wil zeggen zo spoedig als de omstandigheden dat mogelijk maken, informeren.

2.   Beslissingen omtrent medische aangelegenheden nemen de ouders in overleg.

     ***Beslissingen omtrent medische aangelegenheden neemt de verzorgende ouder na daaromtrent de andere ouder te hebben geraadpleegd.

     ***Beslissingen omtrent medische aangelegenheden neemt de verzorgende ouder zonder overleg of raadpleging. De verzorgende ouder zal de andere ouder informeren omtrent te nemen/genomen beslissingen zo spoedig als de omstandigheden dat mogelijk maken.

3.   De ouders zullen er over en weer voor zorgen dat zij afhankelijk van de omstandigheden, tezamen of afzonderlijk rechtstreeks contact zullen kunnen onderhouden met het kind dat ziek is of verpleegd wordt.

Overige aangelegenheden kinderen***kind
Artikel 4

1.   Zaken die zich aandienen waarvan aangenomen mag worden dat deze van bijzondere aard zijn, dan wel een nieuwe periode in het leven van het kind inluiden, zullen zo mogelijk tijdig vooraf onderwerp van overleg tussen de ouders vormen.

     ***Omtrent zaken die zich aandienen waarvan aangenomen mag worden dat deze van bijzondere aard zijn, dan wel een nieuwe periode in het leven van het kind inluiden, zal de verzorgende ouder de andere ouder steeds tijdig en zo mogelijk vooraf informeren.

2.   Als bijlage aan dit convenant is een structuurmodel gehecht dat de verantwoordelijkheid voor de ouders aangeeft per onderwerp. Beide ouders zullen zich gedragen conform het model en met name de rol die de andere ouder is toebedeeld zorgvuldig respecteren.

     Wanneer een ouder vindt dat het model op één of meerdere punten niet voldoet stelt deze ouder dat terstond schriftelijk aan de orde bij de andere ouder onder opgave van redenen. Zo mogelijk wordt een voorstel tot wijziging bijgevoegd.

     De andere ouder reageert schriftelijk en met redenen omkleed binnen veertien dagen.

     Blijft er verschil van inzicht dan treedt de procedure als omschreven in artikel  ***8 (geschillenregeling) in werking.

Omgang kind(eren) met de niet dagelijks verzorgende ouder (frequentie)
Artikel 5

1.   De kinderen zijn ***Het kind is gerechtigd tot het contact en omgang met de niet dagelijks verzorgende ouder.

2.   De ouders hebben uit praktische overwegingen omtrent deze omgang het navolgende afgesproken:

     *** –    de kinderen hebben ***het kind heeft omgang ***met de niet dagelijks verzorgende ouder éénmaal per veertien dagen vanaf vrijdagavond 19:00 uur tot maandagochtend;

     *** –    Voorts hebben de kinderen ***heeft het kind er recht op een deel van de vakantie en feestdagen bij de niet dagelijks verzorgende ouder door te brengen. In beginsel gaat het hierbij om de helft van de vakanties en feestdagen. De verzorgende ouder zal tenminste ***zes maanden voorafgaande aan een vakantie of feestdag(en) schriftelijk een roostervoorstel doen voor die vakantie of feestdag(en), daarbij reeds zoveel als mogelijk ook nog komende vakanties en/of feestdagen betrekkende. De andere ouder zal schriftelijk binnen drie weken reageren, eventueel met een tegenvoorstel.

3.   De niet dagelijks verzorgende ouder is gerechtigd naar eigen inzicht invulling te geven aan de omgang met ***de kinderen***het kind. Wel zal daarbij respectvol worden omgegaan met de zorgregeling zoals de dagelijks verzorgende ouder die heeft ingesteld of zoals de ouders deze hebben afgesproken.

Respectvol ouderschap
Artikel 6

1.   De ouders blijven ouders van ***de kinderen***het kind.

     Termen als vader/moeder/papa/mama blijven gereserveerd voor de ouders en zullen niet aan een ander worden vergeven, behoudens met uitdrukkelijke instemming van de andere ouder.

2.   ***Periodiek/wekelijks/maandelijks zullen de ouders elkaar mondeling of schriftelijk informeren over gegevens omtrent de kinderen *** het kind die voor de andere ouder van belang zijn. De ouders zullen elkaar steeds rechtstreeks informeren, zonder tussenkomst van de kinderen ***het kind.

3.   Signalen van de kinderen ***het kind omtrent de andere ouder worden door en tussen ouders afgestemd zonder de kinderen ***het kind daar verder mee te belasten.

4.   De ouders zullen elkaar naar de kinderen ***het kind toe zoveel mogelijk ondersteunen in ieders rol ten aanzien van de kinderen ***het kind, juist ook wanneer er ogenschijnlijk fouten gemaakt worden of zich problemen aandienen.

Alimentatie kinderen ***kind
Artikel 7

1.   Met ingang van *** en zolang de kinderen minderjarig zijn betaalt *** aan *** een alimentatie voor ***het kind ***de kinderen van *** per maand en per kind. Deze alimentatie zal zijn onderworpen aan de wettelijke indexering als bedoeld in artikel 1:402a BW, voor het eerst per ***.

2.   Vanaf het tijdstip waarop een kind meerderjarig wordt betaalt de ouder de in lid1 genoemde alimentatie aan het kind zelf, op een door het kind aan te wijzen bankrekening, tenzij het kind op dat moment nog bij de andere ouder woont. In dat geval wordt door de man, de vrouw, en het kind in onderling overleg bepaald op welke wijze wordt betaald, zolang als die situatie voortduurt.

3.   De *** verplicht zich aan een meerderjarig kind van 21 jaar of ouder een (studie) bijdrage te betalen zolang het kind met redelijke resultaten en in overleg met deze ouder met een beroepsopleiding bezig is of studeert, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop het kind de ***-jarige leeftijd bereikt.

     Dit beding ten behoeve van ieder van de kinderen van de partijen is onherroepelijk, zodat de kinderen het recht hebben om zonodig nakoming van dit beding te vorderen. De ondertekening van deze overeenkomst geldt tevens als aanvaarding van dit beding door partijen als wettelijk vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen.

4.   Wanneer de andere ouder substantiële eigen inkomsten gaat genieten uit arbeid en/of vermogen zal deze eveneens een bijdrage betalen in de kosten van de studie en/of beroepsopleiding van de kinderen, overeenkomstig het hiervoor in de leden 1 en 2 bepaalde.

Geschillenregeling
Artikel 8 

1.   Indien zich een geschil aandient waar de ouders samen niet uitkomen, geniet het de voorkeur dat de ouder, die het geschil behandeld wenst te zien in eerste instantie met goedvinden van de andere ouder de bemiddeling inroept van een mediator-scheidingsbemiddelaar.

2.   Ingeval er geen bemiddeling plaatsvindt of bemiddeling geen uitkomst biedt zal de ouder die het aangaat het geschil aanhangig maken bij de bevoegde rechter.

***

Instemming kind

Blijkens mede-ondertekening van **het kind/de kinderen is het ouderschapsplan met instemming van hem/haar/hen tot stand gekomen.

Getekend te ____________________________ op _________________________.

______

(***)

 

STRUCTUURMODEL

 MoederSamenVader
    
Dagelijkse zorg  (waar kinderen verblijven, eten en drinken e.d)   
    
– huisregels (bedtijden)   
– kapper   
– kleding   
– lichamelijke verzorging (piercings, tatoeages)   
    
School   
    
– schoolkeuze   
– ouderavonden   
– openbare bijeenkomsten   
– huiswerkcontrole   
    
Sport   
    
– sportkeuze   
– sportkleding   
– overige regelingen   
    
Medische aangelegenheden   
    
– bijzondere, belangrijke beslissingen   
– minder belangrijke beslissingen (bijv. tandarts, inenten, bloedprikken, doktersbezoek bij griep, verkoudheid e.d.)   
– toediening medicijnen   
    
Muziek (les)   
    
– keuze/begeleiding   
    
    
 MoederSamenVader
Bijzondere vakanties (minimaal *** maanden van te voren bespreken)   
    
– kampen (bijv. sporttoernooien)   
– vakantie met vriendjes of vriendinnetjes   
    
Schoolvakanties (minimaal *** maanden van te voren bespreken)   
    
– zomervakantie   
– herfstvakantie   
– kerstvakantie   
– krokusvakantie   
– voorjaarsvakantie   
– hemelvaartvakantie   
    
Bijzondere dagen (minimaal *** maanden van te voren bespreken)   
    
– vaderdag   
– moederdag   
– verjaardag kind(eren)   
– verjaardag ouders, andere kinderen, grootouders   
– sinterklaasavond   
– Koningsdag   
– Pasen   
– Pinksteren   
– vrije dagen ouders   
    
Financieel   
    
– beheer (spaar)rekeningen   
    
Overige regelingen   
    
    

Getekend te ____________________________ op _________________________.

______

(***)