privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Benedek Mediation, kantoorhoudende te Ede, Ericalaan 1 (hierna: de “mediator”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de cliënten, potentiële cliënten en andere personen die mijn website bezoekt of contact met mij heeft.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe ik omga met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop ik omga met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met mij opnemen via telefoon: 0653869385. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij mij indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De mediator is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Mediationdossier
Indien u een opdracht aan de mediator verstrekt, verwerkt de mediator persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de mediator verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier, de mediationovereenkomst of (aanzet tot of concept) de vaststellingsovereenkomst. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering
Indien u een opdracht aan mij verstrekt, verwerk ik ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die de mediator verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact
Indien u contact met mij opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerk ik de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan mij verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met mij zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Analyse Websitebezoekers
Ik verwerk geen analytische gegevens over de computer van bezoekers van mijn website, en plaats geen cookies.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

Mediationdossier
De mediator gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een mediationopdracht om het mediationdossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het mediationtraject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vraag ik u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van de mediator, omdat de mediator de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. De mediator mag dan geen gegevens meer van u verwerken. De mediator kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het mediationdossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

Facturering
De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruik ik om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met mij sluit uit te voeren.

Contact
De contactgegevens die u aan mij verstrekt gebruik ik om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Ik verwerk deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Hoe lang worden uw persoongegevens bewaard?

Mediationdossier
Ik bewaar het mediationdossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende zeven jaar nadat het dossier gesloten is.

Administratie
Ik bewaar de administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens
Ik bewaar overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact. Tenzij u eerder een verzoek bij mij indient om deze te verwijderen.

Met wie deel ik uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een deels digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de mediator verstuurt of ontvangt.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen de mediator indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.

Ik verstrek uw gegevens verder niet aan derden.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Ik heb passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Dit via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

mediator@benedek.nl